Începând de astăzi și până pe 27 iulie, cei care doresc să urmeze studiile de licență sau master, la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, se pot înscrie în prima sesiune de admitere. În total, peste 3000 de locuri sunt disponibile, la cele facultăți, pentru învățământ de zi, cu taxă sau ID.

Pentru programe de licență, viitorii studenți pot opta pentru unul din cele 660 de locuri la învățământ de zi (din care 10 pentru romi), 895 cu taxă și 275 de locuri pentru învățământ la distanță. Lista completă a locurilor, pe specializări și facultăți, o puteți consulta aici.

În ceea ce privește studiile de master, oferta educațională din acest an cuprinde 225 de locuri la învățământ de zi (din care 5 locuri pentru romi), și 1015 locuri cu taxă. Lista completă o găsiți aici.

La înscriere, candidaţii vor depune un dosar de înscriere conţinând următoarele documente:

  • 1. Cerere de înscriere, conform ANEXEI 3 A ;
  • 2. Copia certificatului de naştere, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă e cazul;
  • 3. Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
  • 4. Copia certificatului de căsătorie, după caz;
  • 5. Copia Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverinţa de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal, în cazul pentru absolvenţilor anului curent;
  • 6. Copia Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;
  • 7. Pentru specializările teologice: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;
  • 8. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 .
  • 9. Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale, conform ANEXEI 5. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la cele două specializări.
  • 10Copie după Adeverinţa medicală eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie, cu excepţia candidaţilor la specializările Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate specială.

Prima sesiune de admitere se va organiza în perioada 17 iulie – 25 august 2017 conform următorului calendar:

–          17 – 27 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică, 23 iulie);

–          28 iulie: susţinerea probelor orale de interviu;

–          29 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

–          31 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii;

–          31 iulie – 4 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;

–          7 – 25 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).